PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma EUROPA GROUP s.r.o. provozující internetové stránky www.prosefkuchare.cz, IČ: 03852865 se sídlem: Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5  (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:
- EUROPA GROUP s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5
- email: info(zavináč)europagroup.cz
- telefon: +420 602 505 127

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky na zabezpečeném webovém rozhraní internetového obchodu na webové adrese www.prosefkuchare.cz nebo, které jste mu poskytl/a na základě přímého obchodního styku.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy a dodání zboží.

2.3. Správce zpracovává e-mailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení. V případě že kupující udělí souhlas pomocí webového formuláře s názvem Newsletter nebo v posledním kroku objednávky zvolí kolonku /Chci odebírat newsletery/.

2.4 Správce zpracovává e-mailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení. V případě že kupující provede registraci nákupního účtu pomocí webového formuláře nebo v posledním kroku objednávky zvolí kolonku /Chci registrovat v e-shopu/.

III.ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů - novinek prostřednictvím e-mailů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů - novinek prostřednictvím e-mailů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, název firmy, fakturační adresu, dodací adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (e-mailovou adresu)

3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby nebo organizace
- podílející se na dodání zboží (kurýrní služby)
- realizaci plateb na základě kupní smlouvy (platební on-line brány)
- zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním těchto webová´ých stránek.
- zajišťující marketingové služby

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropskou Unii) nebo mezinárodní organizaci

5.3 Správce nemá v úmyslu prodávat nebo zveřejňovat osobní údaje

VI.VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním poptávky/objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo odeslání přímé poptávky/objednávky přímo na naše kontaktní údaje potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě Vaší žádosti, Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.